Charakterystyka Powiatu
Starostwo Powiatowe
Rada i Zarząd Powiatu Kolskiego
Podział Administracyjny Powiatu Kolskiego
Placówki oświatowo-wychowawcze
K-dron - pomnik w Kole
Ważne informacje z KRUS
Zadania inwestycyjne Powiatu Kolskiego
Stowarzyszenia i Związki działające na terenie powiatu
czas pracy aptek na terenie powiatu
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
Otwarty Konkurs Ofert 2012
Praca dla zawodowców
Placówki realizujące programy profilaktyczne na terenie Powiatu Kolskiego
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kole
Archiwu Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Kole
Kontakt
Ostrzeżenia i Komunikaty WCZK/PCZK
Złoty Niedźwiedź Ziemi Chodowskiej
 


 
          
Sobota
2  Sierpień 2014
imieniny: Karina, Gustaw, Stefan
Strona głównaGalerianapisz do nas31. Targi Rolnicze w KościelcuDane do wystawienia fakturyOGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCHPrezent z Lubeckmammo grafia infoV Kryterium Kolarskie o Memoriał Zdzisława Walczaka w Kole 1.07.2012r.Dożynki Powiatowe 2012 (FOTO)Komunikat11 listopada 2012Delegacja z Ukrainy w powiecie kolskimBarbórka 2012Zmiana Numerów Kont BankowychGodziny Pracy Urzędu 24.12.2012r.ZaproszenieINFORMACJAZaproszenie na sesję naukowąŻyczenia Świąteczne
Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem
[29 Lipca 2014]
W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń Starosta Kolski podaje treść ostrzeżenia meteorologicznego nr 52 wydanego przez IMGW PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Zespół w Poznaniu dnia 29.07.2014r Zjawisko/stopień zagrożenia: Burze z gradem/1 Obszar: województwo wiel...

czytaj więcej

Regulamin organizacyjny

Załączniki do uchwały Nr XX/100/2008

Rady Powiatu Kolskiego z dnia 31.01.08

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

STAROSTWA POWIATOWEGO W KOLE

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Kole, zwany dalej „Regulaminem”, określa:

1) zakres działania i zadania Starostwa Powiatowego w Kole, zwanego dalej „ Starostwem”,

2) organizację Starostwa,

3) zasady funkcjonowania Starostwa,

4) zakres działania kierownictwa Starostwa i poszczególnych wydziałów (samodzielnych stanowisk pracy) w Starostwie.

 

§ 2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) Powiecie - należy przez to rozumieć Powiat Kolski,

2) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Powiatu Kolskiego,

3) Starostwie - należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Kole,

4) Staroście, Wicestaroście, Sekretarzu, Skarbniku - należy przez to rozumieć

 

Starostę Kolskiego, Wicestarostę Kolskiego, Sekretarza Powiatu Kolskiego, Skarbnika Powiatu Kolskiego.

§ 3

1. Starostwo jest jednostką budżetową Powiatu.

2. Starostwo jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.

3. Siedzibą Starostwa jest miasto Koło.

ROZDZIAŁ II

Zakres działania oraz zadania Starostwa

§ 4

1. Starostwo stanowi aparat pomocniczy Zarządu do wykonywania zadań Powiatu.

2. Do zakresu działania Starostwa należy zapewnienie warunków do prawidłowego wykonywania spoczywających na Powiecie:

- zadań własnych,

- zadań z zakresu administracji rządowej,

- zadań powierzonych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, samorządowej i organizacjami pozarządowymi.

 

§ 5

Do zadań Starostwa w szczególności należy:

1) przygotowywanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał, wydawania decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz podejmowania innych czynności prawnych przez organy Powiatu,

2) zapewnienie organom Powiatu warunków do przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków,

3) przygotowywanie projektu budżetu oraz projektów innych aktów organów Powiatu,

4) wykonywanie obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał organów Powiatu,

5) zapewnienie odpowiednich warunków do odbywania sesji Rady, posiedzeń jej komisji i Zarządu,

6) prowadzenie zbioru przepisów powiatowych, dostępnego do powszechnego wglądu w siedzibie Starostwa,

7) wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, a w szczególności:

 

- przyjmowanie, rozdział, przekazywanie i wysyłanie korespondencji;

- prowadzenie wewnętrznego obiegu akt;

- przechowywanie akt;

- przekazywanie akt do archiwów;

8) realizacja obowiązków i uprawnień pracodawcy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa pracy,

9) wdrażanie systemu elektronicznego obiegu dokumentów.

 

ROZDZIAŁ III

Organizacja Starostwa

§ 6

1. Strukturę organizacyjną Starostwa tworzą wydziały i samodzielne stanowiska wymienione w ustępie 3.

2. Wydziały, każdy w swoim zakresie określonym w regulaminie, podejmują działania i prowadzą sprawy związane z realizacją zadań Powiatu.

3.W skład Starostwa wchodzą następujące komórki organizacyjne:

- Samodzielne stanowiska ds. prawnych, - RP

- Biuro Rady, - BR

- Powiatowy Rzecznik Konsumentów, - PK

- Samodzielne stanowiska ds. kontroli i audytu, - KA

- Pełnomocnik d.s. Ochrony Informacji Niejawnych, - PI

- Samodzielne stanowiska d.s. pracowniczych, - SP

- Samodzielne stanowisko ds. zarządzania ruchem na drogach, - ZR

- Wydział Organizacyjny i Zdrowia, - OZ

- Wydział Finansów, - FN

- Wydział Architektury i Budownictwa, - AB

- Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, - OŚ

- Geodeta Powiatowy , Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru, - GK

- Gospodarstwo Pomocnicze Starostwa Powiatowego

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

- PODGiK

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami, - GN

- Wydział Komunikacji i Transportu, - KT

- Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, - OK

- Wydział Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego. - PZ

§ 7

Strukturę organizacyjną Starostwa określa schemat organizacyjny, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu.

 

ROZDZIAŁ IV

Zasady funkcjonowania Starostwa

§ 8

Starostwo działa według następujących zasad:

1) praworządności,

2) służebności wobec społeczności lokalnej,

3) racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym,

4) jednoosobowego kierownictwa,

5) planowania pracy,

6) kontroli wewnętrznej,

7) podziału zadań pomiędzy kierownictwo Starostwa i poszczególne wydziały oraz wzajemnego współdziałania.

 

§ 9

1. Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy i oszczędny, z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem.

 

2. Zakupy i inwestycje dokonywane są po wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.

§ 10

1. Jednoosobowe kierownictwo zasadza się na jednolitości poleceń i służbowego podporządkowania, podziału czynności na poszczególnych pracowników oraz ich indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań.

2. Starostwem kieruje Starosta przy pomocy Wicestarosty i Sekretarza, którzy ponoszą odpowiedzialność przed Starostą za realizacje swoich zadań.

 

§ 11

Starostwo jest objęte systemem kontroli wewnętrznej, której podlegają jednostki organizacyjne Starostwa.

 

ROZDZIAŁ V

Zakresy zadań Starosty, Wicestarosty, Sekretarza i Skarbnika

§ 12

1. Do zakresu zadań Starosty należy w szczególności:

1) kierowanie bieżącymi sprawami Powiatu i reprezentowanie go na zewnątrz,

2) sprawowanie zwierzchnictwa w stosunku do powiatowych służb, inspekcji i straży (załącznik Nr 2),

3) realizacja polityki kadrowej i płacowej w Starostwie,

4) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników Starostwa z zakresu prawa pracy,

5) podejmowanie działań zapewniających prawidłową realizację zadań spoczywających na Staroście jako przewodniczącym Zarządu,

6) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami udzielanie upoważnień do ich wydawania,

7) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Starosty ustawami, uchwałami Rady i Zarządu Powiatu oraz wynikających z postanowień Statutu i Regulaminu Organizacyjnego Starostwa,

8) sprawowanie nadzoru nad Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Kole.

2. Staroście bezpośrednio podlegają:

- Samodzielne stanowiska ds. prawnych,

- Powiatowy Rzecznik Konsumentów,

- Samodzielne stanowiska d.s. kontroli i audytu,

- Pełnomocnik d.s. ochrony informacji niejawnych,

- Samodzielne stanowiska ds. pracowniczych i zamówień publicznych,

 

- Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,

- Geodeta Powiatowy, Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru,

- Wydział Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego,

- Wydział Architektury i Budownictwa.

§ 13

1. Wicestarosta wykonuje zadania i kompetencje w zakresie określonym przez Starostę.

2. W czasie nieobecności Starosty lub niemożności wykonywania przez niego swej funkcji, zadania i kompetencje w zakresie kierowania Starostwem wykonuje Wicestarosta.

3. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do Wicestarosty wykonuje Starosta jako Przewodniczący Zarządu.

4. Bezpośrednim przełożonym służbowym Wicestarosty jest Starosta.

 

5. Wicestaroście bezpośrednio podlegają:

- Samodzielne stanowisko ds. zarządzania ruchem na drogach,

5

- Wydział Komunikacji,

- Wydział Oświaty, Kultury i Sportu,

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami.

6. Wicestarosta sprawuje merytoryczny nadzór nad Powiatowym Zarządem Dróg.

§ 14

1. Do zakresu zadań Skarbnika należy w szczególności:

1) wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,

2) nadzorowanie realizacji budżetu Powiatu,

3) nadzorowanie realizacji planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu,

4) kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań finansowych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,

5) opracowanie projektu budżetu Powiatu oraz uchwał z nim związanych oraz wykonywanie obowiązków głównego księgowego budżetu,

6) opracowanie zbiorcze sprawozdań z wykonywania budżetu i ich analiza,

7) nadzorowanie wykorzystania środków finansowych pozyskanych ze źródeł zewnętrznych,

8) wykonywanie innych zadań określonych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnienia Starosty, a także uchwał organów Powiatu.

2. Skarbnikowi bezpośrednio podlega:

- Wydział Finansów.

§ 15

1. Do zakresu zadań Sekretarza należy w szczególności:

1) podejmowanie działań zapewniających prawidłowe funkcjonowanie Starostwa,

2) organizowanie i koordynowanie działań związanych z wyborami i referendum,

3) koordynowanie prac związanych z opracowaniem projektów aktów regulujących struktury i zasady działania Starostwa i jego komórek wewnętrznych,

4) nadzorowanie toku przygotowania projektów uchwał Zarządu oraz prac związanych z organizacją posiedzeń Zarządu,

5) koordynowanie prac dotyczących przygotowania i wnoszenia pod obrady Rady projektów uchwał i innych materiałów przedstawionych przez Zarząd,

6) zarządzanie infrastrukturą Starostwa,

7) wykonywanie innych zadań określonych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnienia Starosty, a także uchwał organów Powiatu,

8) prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr i usprawnieniem pracy w Starostwie.

2. W razie nieobecności Starosty i Wicestarosty funkcję kierownika Starostwa pełni Sekretarz, w takim przypadku przysługują mu wyłącznie uprawnienia Starosty jako kierownika Starostwa.

3. Sekretarzowi bezpośrednio podlega:

 

- Biuro Rady,

- Wydział Organizacyjny i Zdrowia.

§ 16

1. Wydziałami kierują Naczelnicy.

2. Naczelnicy są bezpośrednimi przełożonymi podległych im pracowników i sprawują nadzór nad ich pracą.

3. Naczelnicy kierują wydziałami przy pomocy swoich zastępców, którzy działają w zakresie spraw zleconych im przez Naczelników i ponoszą przed nimi odpowiedzialność.

 

4. Naczelnicy wydziałów w szczególności:

1) zapewniają należytą organizację pracy,

2) podpisują decyzje administracyjne z upoważnienia Starosty,

3) wdrażają zasady racjonalnej organizacji pracy oraz ustalają zakres obowiązków służbowych, odpowiedzialności i uprawnień pracowników im podległych,

4) wyznaczają stałe i doraźne zastępstwa na poszczególnych stanowiskach pracy,

5) zapewniają dyscyplinę pracy i racjonalne wykorzystanie czasu pracy,

6) dokonują kontroli realizacji zadań przez podległych im pracowników,

7) odpowiadają za przekazany wydziałowi sprzęt teleinformatyczny oraz odpowiadają za współpracę z serwisami innych działających w Starostwie sieci z zakresu zadań powierzonych Powiatowi,

8) współpracują merytorycznie z pracownikiem ds. zamówień publicznych przy określaniu przedmiotu zamówienia w projekcie umowy w ramach procedury udzielania zamówienia publicznego oraz udzielają oferentom wyjaśnień w kwestii przedmiotu zamówienia w trakcie tej procedury,

9) współdziałają przy planowaniu i nadzorowaniu realizacji inwestycji i remontów dokonywanych w Starostwie,

10) ponoszą odpowiedzialność za przygotowanie i realizację umów i porozumień, zgodnie z zakresami kierowanych przez siebie wydziałów,

11) odpowiadają za realizację zadań wspólnych i własnych powierzonych kierowanym przez siebie wydziałom oraz innych zleconych przez Starostę,

12) odpowiadają za elektroniczne załatwianie spraw w zakresie zadań wydziałów.

5. Naczelnicy wydziałów ponoszą odpowiedzialność służbową wobec Starosty za właściwą i terminową realizację powierzonych im zadań.

 

ROZDZIAŁ VI

Zadania Wydziałów

§ 17

1. Wydziały realizują zadania wynikające z przepisów prawa i Regulaminu w zakresie ich właściwości rzeczowej.

2. Wydziały są zobowiązane do współdziałania z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Starostwa w szczególności w zakresie wymiany informacji i wzajemnych konsultacji.

 

3. Do wspólnych zadań Wydziałów należy przygotowywanie materiałów oraz podejmowanie czynności organizacyjnych na potrzeby organów Powiatu, a w szczególności:

1) prowadzenie działalności przypisanej przepisami prawa dla Starosty i Powiatu,

2) wykonywanie zadań określonych w aktach prawnych stanowionych przez organy Państwa i Powiatu,

3) przygotowywanie niezbędnych opracowań i wykonywanie czynności organizacyjnych związanych ze współdziałaniem z jednostkami samorządowymi różnych szczebli, podmiotami gospodarczymi, organami administracji publicznej oraz organizacjami społecznymi, w celu realizacji zadań Powiatu,

4) prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie decyzji w sprawach indywidualnych oraz stosowanie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

5) sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań powierzonych przez Powiat jednostkom lokalnego samorządu terytorialnego i innym jednostkom organizacyjnym,

6) rozpatrywanie i załatwianie, w porozumieniu z Samodzielnym stanowiskiem ds. prawnych i Wydziałem Organizacyjnym i Zdrowia interpelacji i wniosków senatorów, posłów na Sejm i radnych Sejmiku Województwa,

7) wykonywanie zadań związanych ze skargami, wnioskami i listami wynikających z Regulaminu i przepisów szczególnych,

8) wykonywanie zadań wynikających z ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz przestrzeganie zasad wynikających z w.w przepisów,

9) nadzór nad realizacją całorocznych lub wieloletnich umów,

10) realizowanie zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych,

11) podejmowanie niezbędnych przedsięwzięć w celu ochrony informacji niejawnych,

12) przygotowanie projektów uchwał, materiałów, sprawozdań i analiz na sesje Rady, posiedzenia Komisji radnych, posiedzenie Zarządu oraz dla potrzeb Starosty i członków Zarządu,

13) udostępnienie informacji publicznych na zasadach i w trybie określonym w ustawie o dostępie do informacji publicznej,

 

 

 

14) współdziałanie z samodzielnym stanowiskiem ds. pracowniczych w zakresie organizowania szkoleń dla pracowników Starostwa.

15) współdziałanie ze Skarbnikiem przy opracowywaniu materiałów niezbędnych do przygotowania projektu budżetu Powiatu oraz sprawowanie kontroli nad realizacją dochodów i wydatków wynikających z zakresu działania wydziałów,

16) stosowanie obowiązującego Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt,

17) stosowanie zasad dotyczących wewnętrznego obiegu akt,

18) współdziałanie z wydziałem odpowiedzialnym za zarządzanie kryzysowe w zakresie realizacji zadań w dziedzinie ochrony ludności, obrony cywilnej i obronności,

19) współuczestniczenie w opracowywaniu programów i przedsięwzięć organizacyjno-gospodarczych przyczyniających się do rozwoju Powiatu,

20) współdziałanie z Sekretarzem w zakresie usprawnienia organizacji, metod i form pracy komórek organizacyjnych Starostwa,

21) prowadzenie stałego monitoringu w zakresie możliwości pozyskiwania środków finansowych z dodatkowych źródeł oraz podejmowanie czynności zmierzających do skutecznego ich uzyskiwania,

22) współpraca z informatykiem w zakresie konserwacji i zabezpieczenia powierzonego sprzętu teleinformatycznego pracującego w sieci Starostwa,

 

§ 18

Samodzielne stanowiska ds. prawnych - RP

Zapewniają obsługę prawną Rady Powiatu i Starostwa.

Do ich podstawowych zadań należy:

1) opracowanie projektu statutu Powiatu i jego nowelizacji,

2) opracowywanie i uzgadnianie projektów aktów prawnych Rady, Zarządu i Starosty, opiniowanie ich pod względem prawnym,

3) udzielanie wyjaśnień i sporządzanie opinii prawnych dla potrzeb Rady, Zarządu, Starosty i wydziałów,

4) występowanie w charakterze pełnomocnika Starosty i Zarządu w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi,

5) wykonywanie nadzoru prawnego nad egzekucją należności Starostwa oraz współdziałanie w podejmowaniu czynności w zakresie postępowania egzekucyjnego,

6) informowanie Zarządu i Starosty o zmianach w przepisach prawnych dotyczących działalności organów Powiatu.

 

 

§ 19

Biuro Rady - BR

Do zadań Biura Rady należy zapewnienie obsługi administracyjnej Rady i jej Komisji oraz sprawy kancelaryjno- techniczne, a w szczególności:

1) gromadzenie i przechowywanie materiałów niezbędnych dla pracy Rady i Komisji,

2) przygotowywanie materiałów na posiedzenia Rady i Komisji,

3) protokółowanie obrad Rady i posiedzeń Komisji,

4) prowadzenie rejestru:

 

a) uchwał Rady;

b) wniosków i opinii wpływających do Rady Powiatu;

c) interpelacji i wniosków radnych;

 

5) przekazywanie do realizacji odpisów uchwał, wniosków Komisji i interpelacji radnych zainteresowanym naczelnikom wydziałów oraz czuwanie nad terminowym ich załatwianiem,

6) przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady,

7) udzielanie pomocy radnym w wypełnianiu obowiązków radnego,

8) sporządzanie miesięcznego wykazu nieobecności radnych na sesjach Rady i posiedzeniach Komisji,

9) sporządzanie obowiązujących sprawozdań,

10) przygotowywanie projektów uchwał podejmowanych przez Radę w sprawach skarg przez nią rozpatrywanych,

11) wykonywanie zadań związanych z wyborami,

12) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa.

§ 20

Powiatowy Rzecznik Konsumentów - PK

Do zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów w szczególności należy:

1) zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów,

2) wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów,

3) składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,

4) współdziałanie z właściwymi terytorialnie delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,

5) występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,

6) prowadzenie edukacji konsumenckiej,

7) wykonywanie innych zadań określonych w prawie krajowym i wspólnotowym,

8) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę.

 

 

§ 21

Samodzielne stanowiska d.s. kontroli i audytu - KA

1. Do podstawowych zadań w zakresie kontroli wewnętrznej należy:

1) opracowywanie projektów procedur kontroli wydatków dokonywanych w Starostwie ze środków publicznych, w tym zgodności z budżetem powiatu,

2) opracowywanie projektów zasad wstępnej oceny celowości wydatków ponoszonych w Starostwie w związku z realizacją zadań, w tym wydatków na koszty funkcjonowania Starostwa,

3) kontrola przestrzegania przez podległe i nadzorowane jednostki sektora finansów publicznych obowiązku wprowadzania procedur kontroli wydatków dokonywanych ze środków publicznych oraz obowiązku ustalania zasad wstępnej oceny celowości wydatków ponoszonych w związku z realizacją zadań,

4) kontrola stosowania przez podległe i nadzorowane jednostki sektora finansów publicznych procedur kontroli oraz przestrzegania ustalonych zasad wstępnej oceny celowości poniesienia wydatków, a także sposobu wykorzystywania wyników kontroli i oceny, o których mowa w pkt.3,

5) wykonywanie innych czynności kontrolnych w Starostwie oraz podległych i nadzorowanych jednostkach sektora finansów publicznych w zakresie, na zasadach i trybie określonym w regulaminach kontroli,

6) kontrolowanie co najmniej 5% wydatków podległych jednostek w każdym roku,

7) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa.

 

2. Do podstawowych zadań w zakresie audytu wewnętrznego należy:

1) opracowywanie rocznych planów audytu wewnętrznego w porozumieniu ze Starostą,

2) prowadzenie audytu wewnętrznego zgodnie z opracowanym planem,

3) przeprowadzanie audytu wewnętrznego poza planem na wniosek Starosty,

4) sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych audytów wewnętrznych,

5) sporządzanie sprawozdań z wykonania planu audytu za rok poprzedni,

6) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami.

 

3. Szczegółową organizację, rodzaje, cele oraz tryb przeprowadzania kontroli i audytu określają odrębne procedury.

§ 22

Pełnomocnik ochrony do spraw informacji niejawnych – PI

Pełnomocnik ochrony kieruje pionem ochrony ”składającym się z kancelarii tajnej oraz administratora sieci i podlega bezpośrednio Staroście.

1. Do zadań pełnomocnika należy w szczególności:

1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym ich ochrony fizycznej w Starostwie,

2) zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych Starostwa, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne,

 

 

3) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji w Starostwie,

4) okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych stanowiących tajemnicę służbową,

5) opracowywanie planu ochrony informacji niejawnych w Starostwie,

6) szkolenie pracowników Starostwa w zakresie ochrony informacji niejawnych na zasadach określonych w ustawie,

 

7) przeprowadzanie postępowań sprawdzających na pisemne polecenie Starosty,

2. Podstawowe zadania kierownika kancelarii tajnej oraz administratora sieci określi Starosta w formie zarządzenia.

§ 23

Samodzielne stanowiska ds. pracowniczych - SP

Podlega bezpośrednio Staroście i zapewnia sprawne załatwianie spraw pracowniczych. Do jego zadań należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw osobowych i akt płacowych pracowników Starostwa,

2) załatwianie spraw rentowych i emerytalnych pracowników Starostwa,

3) prowadzenie spraw osobowych Kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu angażowanych przez Starostę,

4) prowadzenie spraw socjalnych Starostwa,

5) koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników,

6) organizowanie szkoleń dla nowo zatrudnionych,

7) kontrola dyscypliny pracy,

8) planowanie wydatków osobowych Starostwa,

9) koordynowanie realizacji zadań z zakresu przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

10) prowadzenie spraw związanych ze stażami i praktykami uczniów i studentów,

11) planowanie badań profilaktycznych pracowników i kontrola przestrzegania przepisów prawa w tym zakresie,

12) prowadzenie ewidencji oraz wydawanie legitymacji ubezpieczeniowych oraz innych,

13) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę.

§ 23 a

Samodzielne stanowiska ds. pracowniczych i płac - SP

Podlega bezpośrednio Staroście i zapewnia sprawne załatwianie spraw pracowniczych. Do jego zadań należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw osobowych i akt płacowych pracowników Starostwa,

2) załatwianie spraw rentowych i emerytalnych pracowników Starostwa,

3) prowadzenie spraw osobowych Kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu angażowanych przez Starostę,

4) prowadzenie spraw socjalnych Starostwa,

12

5) koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników,

6) organizowanie szkoleń dla nowo zatrudnionych,

7) kontrola dyscypliny pracy,

8) planowanie wydatków osobowych Starostwa,

9) koordynowanie realizacji zadań z zakresu przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

10) prowadzenie spraw związanych ze stażami i praktykami uczniów i studentów,

11) planowanie badań profilaktycznych pracowników i kontrola przestrzegania przepisów prawa w tym zakresie,

12) prowadzenie ewidencji oraz wydawanie legitymacji ubezpieczeniowych oraz innych,

13) sporządzanie list płac, naliczanie i odprowadzanie należnych składek i podatku dochodowego od osób fizycznych,

14) sporządzanie deklaracji rozliczeniowych dotyczących podatku dochodowego, składek ubezpieczeniowych oraz imiennych informacji dla potrzeb pracowników,

15) sporządzanie zaświadczeń o dochodach uzyskiwanych w ramach stosunku pracy.

16) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę.

§ 24

Samodzielne stanowisko ds. zarządzania ruchem na drogach - ZR

Podlega bezpośrednio Wicestaroście i zapewnia nadzór nad drogami powiatowymi i gminnymi w zakresie:

1) rozpatrywania projektów organizacji ruchu oraz wniosków dotyczących zmian organizacji ruchu,

2) opracowania lub zlecania do opracowania projektów organizacji ruchu uwzględniających wnioski wynikające z przeprowadzonych analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu,

3) przedkładanie Staroście do zatwierdzenia projektów organizacji ruchu,

4) przekazywania zatwierdzonych projektów do realizacji,

5) przechowywania projektów organizacji ruchu i prowadzenia ich ewidencji,

6) opiniowania geometrii drogi w projektach budowlanych,

7) prowadzenia kontroli prawidłowości zastosowania i funkcjonowania znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ich zgodności z zatwierdzoną organizacją ruchu,

8) współpracy w zakresie organizacji ruchu i jego bezpieczeństwa z innymi organami zarządzającymi ruchem, zarządami dróg i kolei, Policją oraz innymi jednostkami.

 

§ 25

Wydział Organizacyjny i Zdrowia - OZ

Zapewnia sprawną organizację i funkcjonowanie Starostwa, obsługę administracyjną Zarządu Powiatu, organizację przyjmowania obywateli w sprawie skarg i wniosków, prowadzenie spraw dotyczących nadzoru nad SP ZOZ wynikających z przepisów odrębnych.

Do podstawowych zadań Wydziału należy:

1. w zakresie organizacji i funkcjonowania Starostwa:

1) zapewnienie właściwego funkcjonowania sekretariatów Starosty i Wicestarosty,

2) obsługa posiedzeń Zarządu Powiatu,

3) wykonywanie obsługi kancelaryjnej Starostwa,

4) wystawianie faktur,

5) inicjowanie zadań usprawniających formy i metody pracy Starostwa,

6) zabezpieczenie czynności związanych z funkcjami reprezentacyjnymi Starosty,

7) opracowywanie projektów Regulaminu Organizacyjnego,

8) obsługa informatyczna Starostwa,

9) wdrażanie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz prowadzenie archiwum starostwa,

10) udział w negocjowaniu warunków umów zawieranych przez Powiat w przedmiocie administrowania budynkami, dostaw energii elektrycznej, dostaw energii cieplnej itp. oraz opiniowanie projektów tych umów,

11) prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz opracowywanie analiz w tym zakresie,

12) przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie kontaktów ze Starostą i Wicestarostą,

13) załatwianie całokształtu spraw związanych z pieczęciami urzędowymi i tablicami,

14) wdrażanie postępu technicznego w pracy Starostwa,

15) zabezpieczenie informacji wizualnej dla interesantów,

16) zabezpieczenie łączności telefonicznej, telefaxowej i alarmowej,

17) zabezpieczenie mienia Starostwa, dbałość o estetykę, warunki pracy na stanowiskach oraz czystość i higienę pomieszczeń,

18) gospodarowanie taborem samochodowym,

19) prowadzenie spraw związanych z ustawą „Prawo zamówień publicznych”,

20) prowadzenie spraw związanych z zapotrzebowaniem materiałowo- technicznym oraz konserwację wyposażenia Starostwa,

21) opracowywanie i wykonywanie materiałów graficznych,

22) prowadzenie rejestru upoważnień do załatwiania spraw w imieniu Starosty,

23) prowadzenie rejestru spraw powierzonych innym jednostkom,

24) rejestrowanie zarządzeń Starosty,

25) prowadzenie i nieodpłatne udostępnianie do powszechnego wglądu zbiorów Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego oraz aktów prawa miejscowego ustanowionych przez powiat,

26) organizowanie badań lekarskich profilaktycznych dla pracowników urzędu,

27) prowadzenie książki kontroli oraz dokumentacji wystąpień pokontrolnych,  

28) prowadzenie spraw związanych z administrowaniem budynków będących w zarządzie starostwa, spraw inwestycyjnych w tym zakresie oraz ich bieżącego utrzymania,

 

2. w zakresie ochrony zdrowia:

1) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, przekształcaniem i likwidacją publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz nadawaniem im statutu,

2) prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem mieniem SP ZOZ,

3) organizowanie konkursu na stanowisko kierownika Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz z-cy kierownika w zakładzie, w którym kierownik nie jest lekarzem,

4) przygotowanie projektu uchwały o tworzeniu Rady Społecznej SP ZOZ,

5) przygotowanie projektów umów zawieranych z rektorami państwowych uczelni medycznych na udostępnienie oddziału szpitalnego , który może udzielać świadczeń zdrowotnych o regionalnym obszarze działania,

6) opracowywanie projektu decyzji w sprawach o wydanie zwłok szkołom wyższym,

7) przygotowywanie pozwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków z obcego państwa,

8) powoływanie osoby do stwierdzenia zgonu w przypadku braku lekarza leczącego w ostatniej chorobie, oraz pokrycie kosztów jego oględzin,

9) przestrzeganie przepisów ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych w zakresie sprowadzania zwłok z zagranicy,

10) opracowanie oraz realizacja programów zdrowotnych na podstawie rozpoznanych potrzeb oraz prowadzenia sprawozdawczości w tym zakresie marszałkowi województwa,

11) inicjowanie , wspomaganie, organizowanie i monitorowanie działań na rzecz lokalnej społeczności w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,

12) wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

§ 26

Wydział Finansów - FN

Prowadzi sprawy związane z opracowaniem projektu budżetu powiatu, zapewnia obsługę finansowo-księgową Starostwa, sporządza sprawozdania z realizacji zadań budżetowych.

Do podstawowych zadań Wydziału należy:

1) przygotowanie projektu rocznego planu – budżetu Powiatu Kolskiego:

a) dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu, Starostwa Powiatowego, powiatowych służb, inspekcji i straży;

b) przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych, jednostek budżetowych;

c) funduszy celowych:

- Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym;

- Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

 

2) aktualizacja planu dochodów i wydatków budżetowych w ciągu roku budżetowego,  

3) nadzorowanie prawidłowości opracowywania i zatwierdzania planów finansowych poszczególnych jednostek, służb, inspekcji i straży,

4) prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej powiatu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami ustawy o rachunkowości oraz ustawy o finansach publicznych,

5) przekazywanie środków dla jednostek Powiatu zgodnie z zatwierdzoną Uchwałą Budżetową Powiatu, w terminach zapewniających prawidłowe funkcjonowanie tych jednostek,

6) prowadzenie ksiąg rachunkowych w ujęciu syntetycznym i analitycznym Starostwa Powiatowego,

7) prowadzenie kartotek analitycznych indywidualnych dłużników z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów i trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa oraz windykacja w.w należności na podstawie umów i decyzji,

8) obsługa finansowa Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

9) prowadzenie obsługi finansowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, 10) prowadzenie obsługi kasowej Starostwa,

11) sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych Starostwa ,

12) windykacja należności budżetowych,

13) opracowywanie projektów:

- zakładowego planu kont;

- instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych;

- instrukcji kasowej;

- przepisów wewnętrznych dotyczących gospodarki finansowej Powiatu;

- zarządzeń wynikających z obowiązujących przepisów ustawy o rachunkowości;

14) opracowanie zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji,

15) współpraca z bankami, organami podatkowymi i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,

16) sporządzanie list płac, naliczanie i odprowadzanie należnych składek i podatku dochodowego od osób fizycznych,

17) sporządzanie deklaracji rozliczeniowych dotyczących podatku dochodowego, składek ubezpieczeniowych oraz imiennych informacji dla potrzeb pracowników,

18) sporządzanie zaświadczeń o dochodach uzyskiwanych w ramach stosunku pracy.

19) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę.

§ 26 a

Wydział Finansów - FN

Prowadzi sprawy związane z opracowaniem projektu budżetu powiatu, zapewnia obsługę finansowo-księgową Starostwa, sporządza sprawozdania z realizacji zadań budżetowych.

Do podstawowych zadań Wydziału należy:  

1) przygotowanie projektu rocznego planu – budżetu Powiatu Kolskiego:

a) dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu, Starostwa Powiatowego, powiatowych służb, inspekcji i straży;

b) przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych, jednostek budżetowych;

c) funduszy celowych:

- Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym;

- Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

 

2) aktualizacja planu dochodów i wydatków budżetowych w ciągu roku budżetowego,

3) nadzorowanie prawidłowości opracowywania i zatwierdzania planów finansowych poszczególnych jednostek, służb, inspekcji i straży,

4) prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej powiatu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami ustawy o rachunkowości oraz ustawy o finansach publicznych,

5) przekazywanie środków dla jednostek Powiatu zgodnie z zatwierdzoną Uchwałą Budżetową Powiatu, w terminach zapewniających prawidłowe funkcjonowanie tych jednostek,

6) prowadzenie ksiąg rachunkowych w ujęciu syntetycznym i analitycznym Starostwa Powiatowego,

7) prowadzenie kartotek analitycznych indywidualnych dłużników z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów i trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa oraz windykacja w.w należności na podstawie umów i decyzji,

8) obsługa finansowa Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

9) prowadzenie obsługi finansowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, 10) prowadzenie obsługi kasowej Starostwa,

11) sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych Starostwa ,

12) windykacja należności budżetowych,

13) opracowywanie projektów:

- zakładowego planu kont;

- instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych;

- instrukcji kasowej;

- przepisów wewnętrznych dotyczących gospodarki finansowej Powiatu;

- zarządzeń wynikających z obowiązujących przepisów ustawy o rachunkowości;

14) opracowanie zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji,

15) współpraca z bankami, organami podatkowymi i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,

16) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę. 

 

§ 27

Wydział Architektury i Budownictwa - AB

Wydział Architektury i Budownictwa realizuje zadania w zakresie:

1. prowadzenia postępowania i rozstrzygania w sprawach z zakresu architektury i budownictwa poprzez:

1) wydawanie pozwoleń na budowę oraz na rozbiórkę budynków i obiektów budowlanych, wydawanie decyzji o odmowie pozwoleń na budowę i rozbiórkę budynków i obiektów budowlanych,

2) wydawanie decyzji w sprawie przeniesienia pozwolenia na budowę,

3) przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego,

4) przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwoleń na budowę,

5) przyjmowanie zgłoszeń o rozbiórce obiektu budowlanego,

6) rejestrację dzienników budów,

2. sprawowania nadzoru techniczno-budowlanego nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego w zakresie zapewnienia warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w projektach budowlanych, a w szczególności:

a) zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej;

b) właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

c) zgodności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i wymaganiami decyzji o warunkach zabudowy oraz ochrony środowiska;

d) wprowadzania do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

3. uczestniczenia na wezwanie organów nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnianie wszelkich dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami,

4. udzielania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,

5. prowadzenia rejestru wniosków o pozwolenie na budowę oraz rejestru wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę, sporządzania dla administracji architektoniczno-budowlanej II instancji sprawozdań miesięcznych z realizacji procedur związanych z przyjmowaniem wniosków o pozwolenia na budowę i wydawaniem pozwoleń,

6. sporządzania okresowych sprawozdań o wydanych pozwoleniach na realizacje budynków i ubytkach zasobów mieszkaniowych,

7. wykonywania czynności zleconych organowi administracji architektoniczno-budowlanej i instancji z mocy przepisów szczególnych poprzez:

a) potwierdzanie spełnienia wymagań samodzielności lokalu mieszkalnego dla celów ustanowienia odrębnej własności lokali;

b) potwierdzenie powierzchni użytkowej i wyposażenia technicznego domu jednorodzinnego dla celów przyznania dodatku mieszkaniowego;

8. wykonywania zadań w ramach zespołu uzgadniania dokumentacji projektowej w zakresie uzgadniania usytuowania projektowych sieci uzbrojenia terenu, zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne,

9. wykonywania zadań wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym poprzez:  

a) opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego województwa;

b) uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy w zakresie określonym w art. 53 ust. 4 pkt. 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

c) udział w procedurze tworzenia planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego gmin oraz opracowywanie materiałów i przygotowywanie uchwał do uzgodnień projektów planów miejscowych przez Zarząd Powiatu;

d) opiniowanie rozwiązań przyjętych w projekcie studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego gmin;

 

10. prowadzenia postępowań administracyjnych związanych z wydawaniem decyzji w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych, zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

§ 28

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - OŚ

Realizuje zadania w zakresie:

1. ochrony środowiska w szczególności poprzez:

- prowadzenie spraw dotyczących ochrony powietrza i ochrony przed hałasem,

- udzielanie pozwoleń zintegrowanych na prowadzenie określonych instalacji,

- udział w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko,

- prowadzenie spraw związanych z jednostkami pływającymi na określonych zbiornikach wód,

- przygotowywanie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie obszaru ograniczonego użytkowania,

- zapewnienie dostępu do informacji o środowisku,

- merytoryczną obsługę Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- prowadzenie działań ekologicznych i promocyjnych we współpracy z innymi jednostkami i organizacjami pozarządowymi,

- monitorowanie realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kolskiego,

2. gospodarki wodnej i ochrony wód w szczególności przez:

- prowadzenie spraw związanych z wydawaniem pozwoleń wodnoprawnych m.in. na szczególne korzystanie wód, wykonanie urządzeń wodnych, pobór wód powierzchniowych i podziemnych, rolnicze wykorzystanie ścieków w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód,

- nadzór i kontrolę nad spółkami wodnymi,

3. rybactwa śródlądowego poprzez:

- wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego,

- zezwalanie na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi wody płynącej żeglownej lub nieżeglownej,

- rejestrowanie sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb,

4. gospodarowania odpadami poprzez:  

- wydawanie pozwoleń, zezwoleń i decyzji oraz przyjmowanie informacji związanych z gospodarką odpadami,

- monitorowanie realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Kolskiego,

5. geologii i górnictwa poprzez:

- wydawanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych,

- zatwierdzanie projektów prac geologicznych,

- przyjmowanie dokumentacji hydrologicznych i geologicznych,

- prowadzenie archiwum geologicznego,

6. ochrony przyrody poprzez:

- prowadzenie rejestru roślin i zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych,

- sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów o ochronie przyrody w trakcie gospodarczego jej wykorzystania,

- wydawanie decyzji na usunięcie drzew dla gmin,

7. łowiectwa przez:

- wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych,

- wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowlę chartów, a także odstrzał redukcyjny zwierzyny,

8. nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa,

9. prowadzenia spraw dotyczących wypłat ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych,

10. współpracę z różnymi jednostkami w zakresie problematyki rolnictwa.

§ 29

Geodeta Powiatowy; Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru - GK

Do podstawowych zadań Wydziału należy:

1. w zakresie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:

1) przyjmowanie i włączanie do zasobu nowych opracowań geodezyjnych i

 

kartograficznych, a także nadawanie cech dokumentów materiałom sporządzonym w wyniku wykonywania tych prac,

3) aktualizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

4) udostępnianie materiałów zgromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym na potrzeby wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych na podstawie zgłoszeń przez uprawnione jednostki wykonawstwa,

 

4) sprzedaż kopii materiałów zgromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym na podstawie zamówień,

5) sporządzanie wyrysów i wypisów oraz wykazów zmian gruntowych na podstawie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i sprzedaż ich na podstawie zamówień,

6) udzielanie informacji na temat dokumentów geodezyjnych i kartograficznych

zgromadzonych w zasobie,

7) zabezpieczanie zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez wykonywanie

kopii zabezpieczających istniejących baz danych, tworzenie nowych baz danych na podstawie dokumentacji tradycyjnej oraz podejmowanie innych działań o

charakterze przeciwpożarowym i zabezpieczającym przed nieuprawnionym

dostępem do tego zasobu,

8) wyłączanie z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego materiałów,

które utraciły wartość użytkową,

9) sporządzanie w cyklicznych okresach kopii baz danych i przekazywanie ich do

Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego,

2. w zakresie ewidencji gruntów i budynków:

1) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie zmiany danych objętych

ewidencją gruntów i budynków,

2) prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów rolnych i leśnych,

3) aktualizacja bazy danych ewidencji gruntów i budynków z urzędu w oparciu o prawomocne orzeczenia sądowe, akty notarialne, ostateczne decyzje administracyjne, akty normatywne, opracowania geodezyjne i kartograficzne przyjęte do zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

4) aktualizacja bazy danych ewidencji gruntów i budynków na wniosek osób, organów i jednostek organizacyjnych posiadających prawo własności, użytkownika wieczystego, władania lub trwałego zarządu nieruchomościami,

 

5) sporządzanie zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków,

6) zapewnienie bezpośredniego dostępu do bazy danych ewidencji gruntów i budynków gminom, Marszałkowi Województwa oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

7) sporządzanie wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków o pełnej treści do celów wieczystoksięgowych oraz o niepełnej treści do innych celów,

8) wydawanie zaświadczeń o posiadaniu nieruchomości na terenie powiatu na zlecenie uprawnionych instytucji,

9) wydawanie zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa rolnego na potrzeby KRUS,

10) ochrona danych ewidencyjnych przed ich utratą, zniszczeniem, niepożądaną modyfikacją, nieuprawnionym dostępem i ujawnianiem,

11) okresowa weryfikacja danych ewidencyjnych,

12) modernizacja ewidencji gruntów i budynków,

3. w zakresie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu:

1) zapewnienie administracyjnej obsługi Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej,

2) wydawanie uzgodnień w postaci opinii,

3) prowadzenie mapy przeglądowej uzgodnionych dokumentacji,

4. planowanie prac geodezyjnych i kartograficznych, zlecanie ich i dokonywanie odbiorów w ramach posiadanych środków finansowych, a w szczególności:

1) opracowanie warunków technicznych do zlecanych prac,

2) opracowanie projektów modernizacji ewidencji gruntów i uzgadnianie ich z Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego,

3) wykonywanie czynności kontrolno-pomiarowych związanych z odbiorem zamówionych prac oraz sporządzanie protokołów odbioru,

5. ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, a w szczególności 

1) przyjmowanie zawiadomień o uszkodzeniu znaków oraz prowadzenie postępowań sprawdzająco - wyjaśniających,

2) występowanie do ustalonych sprawców zniszczenia znaków o naprawienie szkód oraz występowanie z wnioskiem o ukaranie winnych do Sądu Grodzkiego,

6. gospodarowanie środkami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz środkami dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie prac geodezyjnych i kartograficznych, w tym sporządzanie projektów planów finansowych do zatwierdzenia przez Radę Powiatu i sprawozdań,

7. wydawanie zezwoleń na rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz reprodukowanie w celu rozpowszechniania i rozprowadzania map z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

8. prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,

9. przeprowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,

10. prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie,

11. wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę.

 

Prace techniczne związane z realizacją zadań zawartych w pkt 1 i 10 są wykonywane przy pomocy Gospodarstwa Pomocniczego Starostwa Powiatowego - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

§ 30

Gospodarstwo Pomocnicze Starostwa Powiatowego

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - PODGiK

1. Jako gospodarstwo pomocnicze Starostwa wykonuje zadania Starosty Powiatu

Kolskiego w zakresie:

1) prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, z wyłączeniem ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

2) prowadzenia powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu

informacji o terenie.

2. Zadania określone w ust. 1 Ośrodek realizuje w szczególności przez:

1) gromadzenie i techniczną obsługę powiatowego zasobu geodezyjnego i

kartograficznego, nazywanego dalej „zasobem”,

2) wykonywanie czynności materialno-technicznych związanych z udostępnianiem materiałów i informacji z zasobu.

3. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Starosta za pośrednictwem

Geodety Powiatowego.

4. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Starosta.

5. Ośrodek jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy, za którego czynności

w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje Kierownik.

6. Na podstawie i w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Powiatu,

Kierownik zawiera w imieniu Powiatu Kolskiego umowy związane z prowadzeniem

22

bieżącej /zwykłej/ działalności Ośrodka.

7. Ośrodek będzie używał pieczątki z napisem:

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Gospodarstwo Pomocnicze

§ 31

Wydział Gospodarki Nieruchomościami - GN

Realizuje zadania z zakresu:

1) gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz powiatu, w tym nabywania na własność, oddawania w wieczyste użytkowanie, oddawania w trwały zarząd i zamiana nieruchomości,

2) zawierania umów dzierżawy, najmu, użyczenia składników mienia powiatu i prowadzenia ich rejestru,

3) sporządzania i podawania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Skarbu Państwa oraz powiatu przeznaczonych do sprzedaży lub oddawanych w wieczyste użytkowanie i trwały zarząd,

4) organizowania, ogłaszania i przeprowadzania przetargów na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa oraz powiatu,

5) sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości Skarbu Państwa oraz powiatu;

6) aktualizacji opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania i trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa oraz powiatu,

7) udzielania bonifikaty od opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania i trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa oraz powiatu,

8) wnioskowania i opiniowania podziałów nieruchomości Skarbu Państwa oraz powiatu,

9) wywłaszczania nieruchomości, wszczynania postępowania wywłaszczeniowego, prowadzenia rokowań o nabycie nieruchomości w drodze umowy, ustalania odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości,

10) udzielania zezwoleń na zajęcie nieruchomości,

11) zwrotu wywłaszczonych nieruchomości,

12) oddawania w trwały zarząd Generalnej Dyrekcji Dróg nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa zajętych pod drogi krajowe,

13) żądania wydania przez sąd orzeczenia nieważności nabycia nieruchomości przez cudzoziemców,

14) wyrażania zgody na zrzeczenie się przez właściciela własności nieruchomości,

15) nieodpłatnego przekazywania Lasom Państwowym wydzielonych geodezyjnie gruntów wchodzących w skład zasobu, przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ( albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu),

16) zaliczania wartości nieruchomości pozostawionych na terenach nie wchodzących w skład obecnego obszaru państwa jako ekwiwalentu na pokrycie opłat za użytkowanie wieczyste lub ceny sprzedaży działki budowlanej oraz ceny sprzedaży położonych na niej budynków lub lokali stanowiących własność Skarbu Państwa,

 

23

 

17) orzekania o przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego we własność,

18) orzekania o zwrocie działek siedliskowych i dożywotniego użytkowania,

19) scalania i wymiany gruntów,

20) ochrony gruntów rolnych i leśnych,

21) wspólnot gruntowych.

 

§ 32

Wydział Komunikacji i Transportu - KT

Do podstawowych zadań wydziału należy:

1. z zakresu ruchu drogowego:

1) prowadzenie spraw związanych z rejestracją pojazdów, wydawaniem dowodów rejestracyjnych, kart pojazdu i tablic rejestracyjnych,

2) prowadzenie spraw związanych z czasową rejestracją pojazdów, wydawaniem pozwoleń czasowych oraz tymczasowych tablic rejestracyjnych ,

3) przyjmowanie pozwoleń czasowych i tymczasowych tablic rejestracyjnych po upływie terminu czasowej rejestracji,

4) wpisywanie w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym zastrzeżeń o szczególnych warunkach określonych przepisami prawa, od których zależy używanie pojazdu,

5) dokonywanie wpisów w dowodach rejestracyjnych oraz kartach pojazdu adnotacji urzędowych ,

6) wyrejestrowanie pojazdów w przypadku zniszczenia (kasacji) pojazdu, kradzieży pojazdu, wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany lub zbyty za granicą,

7) kierowanie pojazdów do dodatkowego badania technicznego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu lub narusza wymagania ochrony środowiska,

8) przygotowanie decyzji o kontrolnym sprawdzeniu kwalifikacji do kierowania pojazdem,

9) przygotowanie decyzji o skierowaniu na badania lekarskie kierującego pojazdem w przypadku nasuwających się zastrzeżeń co do stanu zdrowia,

10) przyjmowanie od policji oraz jednostki upoważnionej do przeprowadzenia badań technicznych zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego),

11) zwracanie dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) po ustaniu przyczyny uzasadniającej jego zatrzymanie,

12) przyjmowanie od policji zatrzymanego prawa jazdy,

13) przyjmowanie zawiadomień o wydaniu postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy przez prokuratora i sąd,

14) przygotowanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy,

15) przygotowanie decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym oraz decyzji o przywróceniu kierowcy uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym po ustaniu przyczyn, które spowodowały jego cofnięcie,

16) wydawanie międzynarodowych praw jazdy,

17) wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami,

 

24

 

18) przyjmowanie od kierowców zawiadomień o zgubieniu prawa jazdy i wydawanie wtórników prawa jazdy, przyjmowanie wtórników praw jazdy w przypadku odnalezienia oryginału,

19) prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów oraz wykonywanie w tym zakresie innych zadań powierzonych Staroście przepisami prawa,

20) przeprowadzanie kontroli stacji kontroli pojazdów,

21) wydawanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych,

22) prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz wykonywanie w tym zakresie innych zadań powierzonych Staroście przepisami prawa,

23) prowadzenie ewidencji instruktorów oraz wydawanie legitymacji instruktorom oraz wykonywanie w tym zakresie innych zadań powierzonych Staroście przepisami prawa,

24) prowadzenie kontroli ośrodków szkolenia kierowców,

25) wydawanie kart pojazdów,

26) prowadzenie zakupu druków ścisłego zarachowania oraz innych druków związanych z rejestracją pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami,

 

2. w zakresie dróg, kolei i prawa przewozowego:

1) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem przepisów porządkowych w zakresie koordynacji rozkładów jazdy,

2) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych na liniach komunikacyjnych na obszarze powiatu,

3) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy,

 

4) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zaświadczeń na krajowe

przewozy drogowe na potrzeby własne osób i rzeczy,

5) powoływanie komisji egzaminacyjnej w zakresie wykonywania

transportu drogowego taksówką,

6) nakładanie na przewoźnika obowiązku zawarcia umowy o wykonanie zadania przewozowego, gdy jest niezbędne z uwagi na obronność lub bezpieczeństwo państwa bądź w wypadku klęski żywiołowej,

3. wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę.

§ 33

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu - OK

1. Realizuje zadania w zakresie edukacji:

1) zakładania i prowadzenia publicznych szkół podstawowych specjalnych,

gimnazjów specjalnych i szkół ponadpodstawowych (ponadgimnazjalnych)

oraz placówek oświatowo-wychowawczych,

2) zakładania i prowadzenia szkół, których prowadzenie nie jest zadaniem

własnym powiatu,

3) diagnozowania potrzeb w zakresie kształcenia zawodowego oraz projektowanie

25

bądź opiniowanie zmian w kierunkach kształcenia i strukturze szkół

zawodowych, konsultowanie tych spraw z Powiatowym Urzędem Pracy,

Powiatową Radą Zatrudnienia i pracodawcami,

4) analiza arkuszy organizacyjnych szkół pod względem merytorycznym i finansowym,

5) zapewnianie kształcenia, wychowania i opieki w szkołach,

6) zakładanie i prowadzenie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli,

zakładów kształcenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych (fakultatywnie),

7) prowadzenia ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz spraw

związanych z nadawaniem tym szkołom uprawnień szkoły publicznej,

8) określania szczegółowych zasad oraz przygotowywania propozycji udzielania

dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym,

9) koordynowania działań związanych z udzielaniem pomocy psychologiczno-

pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

10) spraw związanych z muzeami szkolnymi, nadawaniem imion i sztandarów

szkołom i placówkom,

11) prowadzenia spraw wynikających ze stosunku pracy dyrektorów szkół

i placówek,

12) przygotowania propozycji składu rady oświatowej działającej przy radzie,

ustalania zasad wyboru jej członków, regulaminu działania oraz jej obsługi,

(fakultatywnie),

13) sporządzania analiz i sprawozdań statystycznych o stanie nauczycieli

i pracowników administracyjno-obsługowych; przeprowadzenia spisu kadr

nauczycielskich w powiecie,

14) analizy prawidłowości naliczania subwencji oświatowej,

15) przygotowywania dla organów powiatu porozumień ze związkami

zawodowymi obejmującymi swoim działaniem pracowników szkół i placówek

w sprawach nieustalonych w ustawie o związkach zawodowych,

16) ustalania zasad rozliczania tygodniowego wymiaru czasu pracy oraz

udzielania zniżek godzin dydaktycznych nauczycielom,

17) przygotowywania projektu oceny cząstkowej pracy dyrektorów szkół

i placówek,

18) prowadzenia spraw związanych z postępowaniem egzaminacyjnym

dotyczącym ubiegania się nauczycieli o awans na stopień nauczyciela

mianowanego,

19) przygotowywania projektów regulaminów w sprawach:

a) wysokości stawek dodatków i warunków ich przyznawania;

b) szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny

ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw;

c) wysokości i warunków wypłacania składników wynagrodzenia

nieokreślonych w ustawie – Karta Nauczyciela;

20) opracowania zasad oraz planu dofinansowania form doskonalenia

zawodowego nauczycieli,

21) opracowania zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów

z funduszy unijnych oraz innych źródeł,

22) zapewnienia kształcenia wychowania i opieki w szkołach,

23) ustalenie projektu planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych,

24) określenie zasad gospodarki finansowej szkół i placówek,

26

25) przygotowania planów finansowych szkół i placówek w oparciu o wskaźniki obowiązujące w danym roku,

26) sprawowanie nadzoru nad działalnością szkół lub placówek w zakresie

spraw administracyjnych i finansowych,

27) przygotowanie spraw i projektu uchwały w sprawie powołania komisji

konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora szkoły lub placówki,

28) przygotowanie projektu uchwały w sprawie powierzenia stanowiska

dyrektora szkoły lub placówki,

29) przygotowanie projektu opinii w sprawie powierzenia lub odwołania przez

dyrektora szkoły ze stanowiska wicedyrektora lub osoby z innego

stanowiska kierowniczego,

30) przygotowanie dokumentacji niezbędnej do likwidacji szkoły publicznej,

po zapewnieniu uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole

publicznej,

31) opiniowanie likwidacji szkoły publicznej lub placówki oraz przejmowanie

dokumentacji likwidowanej szkoły – prowadzonej przez inną osobę prawną

lub osobę fizyczną,

32) przygotowanie materiałów dla organów powiatu w sprawie łączenia szkół

różnych typów lub placówek w zespoły oraz rozwiązywanie zespołu szkół

lub placówek i nadanie szkołom i placówkom wchodzących w skład

zespołu odrębnych statutów,

33) kierowanie nieletnich na podstawie Postanowienia Sądu do młodzieżowych

ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii,

34) kierowanie dzieci i młodzieży do specjalnych ośrodków szkolno-

wychowawczych.

2. Z zakresu kultury i sportu:

1) spraw związanych z realizacją zadań wymienionych w przepisach o ochronie dóbr kultury,

2) zapewnienie rozwoju twórczości artystycznej młodzieży i dorosłych, otaczania opieką amatorskiego ruchu artystycznego, współdziałanie w organizacji świąt i uroczystości,

3) spraw związanych z prowadzeniem powiatowych instytucji kultury i wymianą kulturalną,

4) organizowanie i prowadzenie co najmniej jednej biblioteki publicznej,

5) współpraca ze stowarzyszeniami, fundacjami oraz innymi instytucjami i związkami zajmującymi się propagowaniem kultury na terenie powiatu,

6) tworzenie warunków organizacyjno – prawnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej,

7) prowadzenie ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych i sprawowanie nad nimi nadzoru,

8) sprawowanie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń działających na mocy ustawy o prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy o kulturze fizycznej,

9) organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenie odpowiednich warunków materiałowo – technicznych dla jej rozwoju w tym:

- popularyzacja walorów rekreacji ruchowej;

- organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo – rekreacyjnych;

- szkolenie kadry instruktorów i kierowanie ich do prowadzenia zajęć rekreacyjnych;

- tworzenie, utrzymywanie i udostępnianie bazy sportowo rekreacyjnej;

27

10) współpraca ze stowarzyszeniami, fundacjami oraz innymi instytucjami i związkami zajmującymi się propagowaniem sportu i turystyki na terenie.

§ 34

Wydział Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego - PZ

Do podstawowych zadań wydziału należy:

1. w zakresie spraw ogólnych :

1) koordynacja działań wynikających ze składanych wniosków o środki finansowe z funduszy europejskich,

2) gromadzenie i przekazywanie mieszkańcom powiatu wiedzy i bieżących informacji o Unii Europejskiej,

3) pozyskiwanie i rozpowszechnianie informacji o dostępnych programach i funduszach,

4) stały kontakt z przedstawicielstwami unijnych funduszy pomocowych,

5) prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej,

6) prowadzenie Kancelarii Tajnej,

 

2. w zakresie Promocji i Rozwoju:

1) opracowywanie materiałów w zakresie kompleksowego programowania i ustalania strategii rozwoju powiatu,

2) opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno-informacyjnych o powiecie,

3) współpraca w zakresie promocji z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego oraz powiatami wchodzącymi w skład Województwa Wielkopolskiego,

4) promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego gmin powiatu w kraju i za granicą,

5) dokonywanie analiz rynku i opracowań zbiorczych dot. podmiotów gospodarczych,

6) podejmowanie działań wspierających powiatowy rozwój małej przedsiębiorczości,

7) promowanie i koordynowanie działań mających na celu przeciwdziałanie bezrobociu,

8) koordynowanie działań związanych z współpraca zagraniczną,

9) współpraca z mediami w zakresie przekazywania informacji dotyczących pracy Starosty, Starostwa i Rady Powiatu,

10) organizowanie masowych imprez kulturalno - obrzędowych mających powiatowy charakter,

11) współpracować z samorządami gmin w zakresie wspólnej promocji gmin powiatu,

12) organizowanie seminariów i spotkań związanych z pracowaniem promocji rozwoju powiatu, wyzwalaniem przedsiębiorczości,

13) opracowanie planów rozwoju oraz prowadzenie analizy ich realizacji,

 

28

 

3. w zakresie Zarządzania Kryzysowego:

1) zapewnienie warunków koordynacji działań w razie zdarzeń noszących znamiona kryzysu,

2) gromadzenie i uaktualnienie odpowiednich narzędzi, w tym baz danych,

3) koordynacja prac związanych z organizacją systemu zarządzania kryzysowego,

4) współdziałanie z centrami reagowania kryzysowego administracji rządowej i samorządowej oraz punktami kontaktowymi innych państw i organizacjami międzynarodowymi,

5) nadzór nad systemem wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności,

6) dokumentowanie informacji, podejmowanie decyzji oraz procesu ich powstawania dla potrzeb analizy kompleksowej,

7) współpraca z instytucjami realizującymi stały monitoring środowiska,

8) gromadzenie w bazach informacji o istotnych zagrożeniach oraz środkach zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym,

9) współpraca z organizacjami rządowymi, porządkowymi oraz innymi instytucjami w celu stworzenia warunków do koordynacji udzielania i przyjmowania pomocy międzynarodowej i humanitarnej,

10) opracowanie wstępnej analizy zagrożeń dla potrzeb organu zarządzającego oraz udział w przygotowaniach kompleksowej analizy zagrożeń,

11) wykorzystanie systemu informacji przestrzenne do zobrazowania i analizy danych o klęskach żywiołowych, katastrofach cywilizacyjnych lub innych zdarzeniach noszących znamiona kryzysu dla potrzeb organu koordynacyjno – zarządzającego,

12) określanie i uaktualnianie standardów informacyjnych,

13) koordynacja działań ratowniczo - ochronnych w okresie wojny,

14) określanie zagrożeń związanych z rozwojem cywilizacyjnym lub siłami natury oraz programowanie procesu zapobiegania tym zagrożeniom w odniesieniu do administrowanego terenu,

15) monitorowanie, alarmowanie ludności oraz koordynowanie działań ratowniczych i porządkowo - ochronnych przy pomocy powiatowego centrum zarządzania kryzysowego,

16) zarządzanie w sytuacjach kryzysowych przy pomocy zespołu reagowania kryzysowego,

17) przygotowanie i koordynowanie na terenie powiatu planów obrony cywilnej,

18) planowanie i koordynowanie realizacji procesu odbudowy,

19) organizacja i przeprowadzanie poboru,

20) organizowanie akcji kuriersko – posłańczej,

21) reklamowanie radnych i pracowników od służby wojskowej,

4. w zakresie obsługi Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

1) zapewnienie obsługi kancelaryjno-biurowej,

2) przekazywanie informacji członkom Zespołu o terminach posiedzeń,

3) dokumentowanie posiedzeń Zespołu dotyczących w szczególności oceny występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń,

4) dokumentowanie przygotowanych przez Zespół propozycji i wniosków dla Starosty, dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w powiatowym planie zarządzania kryzysowego,

 

29

 

5) dokumentowanie i przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami, opracowanych przez Zespół,

5. wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę.

 

30

ROZDZIAŁ VII

Tryb realizacji obowiązków Starostwa wobec Rady.

§ 35

1. Wydziały wykonują zlecone przez Zarząd i Starostę zadania zapewniające Radzie wypełnianie funkcji stanowiącego i kontrolnego organu Powiatu.

2. Zadania wydziałów obejmują w szczególności:

1) opracowywanie zleconych przez Zarząd projektów uchwał Rady,

2) przygotowywanie projektów materiałów informacyjnych i sprawozdawczych składanych przez Zarząd Radzie,

3) opracowywanie analiz i informacji dla potrzeb komisji Rady,

4) wykonywanie uchwał Rady,

5) rozpatrywanie i załatwianie wniosków komisji Rady,

6) udzielanie Zarządowi wyjaśnień w sprawach interpelacji i zapytań radnych.

§ 36

1. Naczelnicy wydziałów uczestniczą w sesjach Rady, a na zaproszenie przewodniczącego komisji – w posiedzeniu komisji.

2. Projekty Uchwał Rady wydziały przedkładają Zarządowi.

3. Przyjęte przez Zarząd projekty kierowane są do Biura Rady.

4. Pracę wydziałów związaną z opracowywaniem projektów uchwał i wszelkich materiałów dla Rady koordynuje Sekretarz Powiatu.

 

§ 37

1. Wydziały wykonują zadania wynikające z uchwał Rady stosownie do zakresu swego działania.

2. Realizację uchwał Rady koordynuje Biuro Rady, które:

- prowadzi rejestr uchwał Rady powierzonych do wykonania Zarządowi,

- przekazuje uchwały Rady do wykonania wydziałom i innym powiatowym jednostkom organizacyjnym Powiatu,

- opracowuje zbiorcze informacje o przebiegu wykonania uchwał.

 

§ 38

Wnioski komisji Rady kierowane do Zarządu ewidencjonuje Biuro Rady, które kieruje je do rzeczowo właściwych wydziałów oraz kontroluje terminowość przygotowania projektów odpowiedzi Zarządu.

§ 39

Wnioski komisji kierowane do wydziałów załatwiają Naczelnicy wydziałów w porozumieniu z właściwymi członkami Zarządu, Sekretarzem lub Skarbnikiem.

31

§ 40

Termin załatwienia wniosków wynosi 14 dni od daty wpływu do Starostwa.

§ 41

1. Wyjaśnienia w sprawach interpelacji i zapytań radnych opracowują rzeczowo właściwe wydziały.

2. Wydziały zobowiązane są do:

- przedstawienia niezwłocznie do Biura Rady zaakceptowanych przez właściwego członka Zarządu projektów odpowiedzi dla radnych,

- udzielania na polecenie Zarządu, ustnych wyjaśnień w sprawach zapytań zgłaszanych podczas obrad Rady, nie wymagających postępowania wyjaśniającego.

§ 42

Pisemne odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych podpisuje Starosta.

§ 43

1. Naczelnicy i pracownicy Starostwa przyjmują radnych poza kolejnością.

2. Wydziały udzielają radnym pomocy w wykonaniu mandatu, a w szczególności:

- udostępniają posiadane materiały programowe, informacyjne i sprawozdawcze,

- w porozumieniu z Zarządem delegują swych przedstawicieli do udziału w spotkaniach radnych z wyborcami,

- wykonują inne zadania zlecone przez Zarząd.

32

ROZDZIAŁ VIII

Przyjęcia interesantów

Tryb załatwiania skarg i wniosków

§ 44

1. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz, Skarbnik i naczelnicy wydziałów przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach od 1000 – 15³°.

2. Pozostali pracownicy Starostwa przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach pracy,

3. W przypadku, gdy w poniedziałek przypada dzień ustawowo wolny od pracy, Starosta, Wicestarosta, Sekretarz, Skarbnik i naczelnicy wydziałów przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w następnym dniu roboczym w godzinach od 1000 – 15³°.

4. Informacje o dniach i godzinach przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków winny być umieszczone w widocznym miejscu w gmachu Starostwa.

 

§ 45

Pracownik przyjmujący interesantów w ramach skarg i wniosków sporządza protokół przyjęcia zawierający:

- datę przyjęcia,

- imię, nazwisko i adres składającego,

- zwięzłe określenie sprawy,

- imię i nazwisko przyjmującego,

- podpis składającego.

§ 46

1. Skargi i wnioski pisemne oraz przyjęte do protokołu są rejestrowane w rejestrze skarg i wniosków.

2. Sprawy nie mające charakteru skargi lub wniosku ewidencjonowane są w rejestrze przyjęć interesantów.

§ 47

1. Centralny rejestr skarg i wniosków prowadzi i nadzoruje Wydział Organizacyjny i Zdrowia.

2. W rejestrze centralnym rejestrowane są skargi i wnioski kierowane do Starosty,

Wicestarosty, Sekretarza, Skarbnika oraz naczelników wydziałów w ramach osobistej interwencji interesanta lub składane pisemnie do Zarządu, Starosty, Wicestarosty, Sekretarza, Skarbnika, naczelników wydziałów i stanowisk samodzielnych.

3. Rejestr przyjęć interesantów w wydziałach prowadzą wyznaczeni pracownicy tych

jednostek.

4. Rejestr przyjęć interesantów przez członków Zarządu prowadzi Sekretariat.

33

§ 48

1. Starostwo stosuje typowe rejestry skarg i wniosków oznaczając poszczególne rodzaje spraw symbolami:

S – skarga

W – wniosek

2. Skargi i wnioski wnoszone przez senatorów, posłów lub radnych opatruje się dodatkowo literą „s”, „p”, „r”.

§ 49

1. Skargi dotyczące zadań lub działalności Naczelników i stanowisk samodzielnych

rozpatruje Starosta lub Wicestarosta.

2. Skargi dotyczące zadań lub działalności Zarządu, Starosty, kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz kierowników innych jednostek organizacyjnych oraz zadań Powiatu rozpatruje Rada Powiatu z zastrzeżeniem ust.3.

3. Skargi dotyczące zadań lub działalności Zarządu w sprawach należących do zadań

zleconych z zakresu administracji rządowej rozpatruje Wojewoda.

4. Przy rozpatrywaniu i załatwianiu skarg i wniosków stosuje się przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego, instrukcję kancelaryjną oraz inne przepisy proceduralne, a ponadto właściwe przepisy prawa materialnego.

§ 50

Odpowiedzi na skargi i wnioski podpisują:

1) w sprawach dotyczących zadań lub działalności Naczelników Wydziałów i

pracowników – Starosta lub Wicestarosta.

2) w sprawach dotyczących zadań lub działalności Zarządu oraz Starosty –

Przewodniczący Rady Powiatu.

§ 51

Przyjmowanie, rozpatrywanie, załatwianie i rejestrowanie skarg i wniosków koordynuje Wydział Organizacyjny i Zdrowia, który:

1) czuwa nad terminowym rozpatrywaniem skarg i wniosków oraz udzielaniem odpowiedzi,

2) udziela interesantom zgłaszającym się w sprawach skarg i wniosków niezbędnych informacji o toku załatwiania sprawy, kieruje interesanta do właściwego wydziału lub organizuje przyjęcie interesantów przez Starostę lub właściwego członka Zarządu,

3) prowadzi kontrolę przyjmowania, ewidencjonowania i rozpatrywania skarg i wniosków w wydziałach,

4) opracowuje dla potrzeb Rady, Zarządu i Starosty okresowe analizy rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.

 

34

§ 52

Naczelnicy wydziałów odpowiedzialni są za:

1) właściwe prowadzenie rejestrów skarg i wniosków,

2) wszechstronne wyjaśnianie i terminowe załatwianie skarg i wniosków,

3) niezwłoczne przekazywanie Wydziałowi Organizacyjnemu i Zdrowia wyjaśnień oraz dokumentacji niezbędnej do rozpatrywania skarg i wniosków przez ten wydział.

 

35

ROZDZIAŁ IX

Działalność kontrolna w Starostwie

§ 53

1. System kontroli w Starostwie obejmuje kontrolę wewnętrzną i zewnętrzną.

2. Celem kontroli przeprowadzanej przez jednostki organizacyjne Starostwa jest:

1) zapewnienie Zarządowi informacji niezbędnych do efektywnego kierowania gospodarką Powiatu i podejmowania prawidłowych decyzji,

2) ocena stopnia wykonania zadań, prawidłowości i legalności działania oraz skuteczności stosowanych metod,

3) doskonalenie metod pracy Starostwa.

§ 54

1. Kontrolę wewnętrzną w starostwie wykonują:

1) Starosta, Wicestarosta, Sekretarz i Skarbnik – jako kontrolę funkcjonalną,

2) pracownik wyznaczony do kontroli i audytu wewnętrznego.

2. Czynności kontrolne w ramach bieżącej kontroli wewnętrznej wykonują ponadto naczelnicy.

3. W ramach powierzonych zadań kontrolę wewnętrzną wykonują w szczególności:

1) Wydział Organizacji i Zdrowia, oraz samodzielne stanowiska ds. pracowniczych i płac – w zakresie zgodności działania z prawem, w sprawach organizacji i funkcjonowania wydziałów, dyscypliny pracy oraz przestrzegania tajemnicy państwowej i służbowej,

2) Wydział Finansów – w zakresie prawidłowości gospodarowania środkami budżetowymi i kredytami oraz prowadzenia rachunkowości w wydziałach,

3) Samodzielne stanowiska ds. prawnych w zakresie zgodności działania z prawem,

4) Pełnomocnik do spraw informacji niejawnych w zakresie przestrzegania tajemnicy państwowej i służbowej,

5) doraźne zespoły powoływane przez Starostę.

4. Zakres zadań kontrolnych pracowników wydziałów określają szczegółowe zakresy czynności.

§ 55

1. Wydziały prowadzą bieżącą działalność kontrolną oraz na podstawie doraźnego polecenia służbowego.

2. Naczelnicy wydziałów są odpowiedzialni za właściwe przygotowanie i przeprowadzenie kontroli, prawidłowe wykorzystanie wyników kontroli oraz egzekwowanie wykonania wniosków i zaleceń z kontroli.

3. O sposobie wykorzystania wniosków i zaleceń pokontrolnych decyduje Starosta.

 

36

§ 56

Kontrola zewnętrzna jest wykonywana w zakresie określonym przepisami szczególnymi oraz na podstawie zawartych porozumień w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych.

37

ROZDZIAŁ X

Zasady podpisywania pism

§ 57

1. Uchwały Zarządu podpisują wszyscy członkowie Zarządu obecni przy ich podjęciu.

2. Umowy i inne dokumenty zawierające oświadczenia woli w imieniu powiatu w sprawach majątkowych Powiatu – podpisują dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i osoba upoważniona przez Zarząd.

3. Umowy oraz inne dokumenty określone w ust. 2, które mogą spowodować powstanie zobowiązań majątkowych, wymagają kontrasygnaty Skarbnika lub osoby przez niego upoważnionej.

4. Do podpisu Starosty zastrzeżone są:

1) pisma w sprawach należących do jego właściwości, stosownie do ustalonego podziału zadań pomiędzy Starostą i członkami Zarządu,

2) pisma w sprawach należących do kompetencji Starosty na podstawie Regulaminu,

3) wnioski o nadanie odznaczeń państwowych, resortowych i regionalnych dla pracowników Starostwa,

4) odpowiedzi na wystąpienia Najwyższej Izby Kontroli i Prokuratury,

5) decyzje w sprawach osobowych pracowników starostwa,

6) wyrażanie zgody na udzielanie pracownikom urlopu bezpłatnego,

7) listy intencyjne do kontrahentów zagranicznych,

8) pisma w sprawach każdorazowo zastrzeżonych przez Starostę do jego podpisu,

9) korespondencja kierowana do:

- Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej;

- Marszałków Sejmu i Senatu;

- Prezesa i Wiceprezesów Rady Ministrów;

- posłów i senatorów;

- Prezesa i Wiceprezesów Najwyższej Izby Kontroli;

- ministrów i kierowników urzędów centralnych;

- marszałków sejmików;

- wojewodów;

- prezydentów miast, burmistrzów i wójtów;

- przewodniczących samorządów.

 

5 . W czasie nieobecności Starosty dokumenty określone w ustępie 4 podpisuje Wicestarosta, ponadto Wicestarosta podpisuje:

1) pisma i dokumenty w zakresie spraw przez siebie prowadzonych,

2) decyzje w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej na podstawie upoważnienia Starosty,

3) odpowiedzi na skargi dotyczące prowadzonych przez niego wydziałów i pracowników na samodzielnych stanowiskach,

4) delegacje służbowe dla pracowników w zakresie udzielonego przez Starostę pełnomocnictwa,

5) dokumenty finansowe w zakresie ustalonym przez Starostę.

6. Sekretarz podpisuje:

1) pisma i dokumenty w zakresie spraw przez siebie prowadzonych,

38

2) delegacje służbowe dla pracowników w zakresie udzielonego przez Starostę pełnomocnictwa,

3) dokumenty finansowe w zakresie ustalonym przez Starostę.

7. Naczelnicy wydziałów:

1) parafują przygotowane przez podległe im wydziały pisma w sprawach zastrzeżonych dla Starosty, Wicestarosty, Sekretarza i Skarbnika,

2) podpisują pisma w sprawach niezastrzeżonych w pkt 1 należących do zakresu ich działania,

3) określają rodzaje pism , do podpisywania których upoważnieni są ich zastępcy i inni pracownicy wydziału.

8. Pracownicy wydziałów podpisują na podstawie upoważnienia Starosty decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

9. Pracownicy opracowujący pisma parafują je swoim podpisem umieszczonym pod tekstem z lewej strony.

10.Obieg dokumentów w starostwie odbywa się na zasadach określonych w instrukcji kancelaryjnej, a w odniesieniu do dokumentów finansowych w sposób określony w odrębnej instrukcji oddzielnej wprowadzonej zarządzeniem Starosty.

11. Zasady oraz sposób obiegu i przechowywania dokumentów stanowiących tajemnicę państwową i służbową określa ustawa.

12. Archiwizację akt starostwa przeprowadza się na zasadach zawartych w przepisach o archiwizacji dokumentów.

 

39

ROZDZIAŁ XI

Zasady redagowania i tryb opracowywania aktów

§ 58

Wydziały Starostwa, każdy w zakresie swego działania przygotowują projekty aktów prawnych Rady, zarządu i Starosty.

§ 59

Projekt uchwały Rady, wydziały przygotowują w sprawach zastrzeżonych do wyłącznej właściwości Rady na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz 1592 z późniejszymi zmianami) oraz statutu Powiatu, a także w innych sprawach zleconych przez Zarząd.

§ 60

1. Zarząd jako organ wykonawczy Powiatu w ramach swej właściwości rzeczowej, miejscowej podejmuje uchwały.

2. W sprawach określonych w art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym Zarząd wydaje przepisy porządkowe.

§ 61

 

Starosta w zakresie swoich kompetencji wydaje:

1) decyzje:

- w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej (art. 38 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym);

- w innych sprawach określonych w przepisach odrębnych;

2) zarządzenia:

- w sprawach związanych z wykonaniem funkcji Kierownika Starostwa;

- w sprawach przewidzianych w przepisach odrębnych;

3) akty prawne o innej nazwie wynikające z przepisów odrębnych.

 

§ 62

Projekty uchwał Rady i Zarządu wymagają uzasadnienia.

§ 63

1. Projekt aktu prawnego podlega kontroli pod względem redakcyjnym i prawnym.

2. Kontrolę pod względem zgodności z prawem przeprowadza radca prawny umieszczając na przedstawionym projekcie stosowną pieczątkę i podpis.

 

40

§ 64

1. Projekt aktu prawnego Zarządu lub Starosty sporządza się w czterech egzemplarzach, a przewidziany do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego w pięciu egzemplarzach.

2. Oryginały aktów prawnych przechowują:

1) Biuro Rady – uchwały Rady,

2) Wydział Organizacyjny i Zdrowia – uchwały Zarządu i zarządzenia Starosty,

3) rzeczowo właściwe wydziały – decyzje i inne akty Starosty.

 

3. Wydział Organizacyjny i Zdrowia poza oryginałem otrzymuje dwie kopie podpisanych aktów prawnych Zarządu i Starosty:

1) jeden egzemplarz do przechowania w zbiorze bieżącym,

2) jeden egzemplarz w celach archiwalnych.

 

4. Egzemplarz aktu prawnego podlegający publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego otrzymuje Biuro Rady.

5. Egzemplarz aktu prawnego otrzymuje jednostka organizacyjna, która opracowała projekt i jest zobowiązana do jego wykonania.

6. Postanowienia ust. 3-5 nie dotyczą decyzji Starosty.

§ 65

1. Rejestr uchwał Rady prowadzi Biuro Rady.

2. Rejestr aktów prawnych Zarządu i Starosty prowadzi Wydział Organizacyjny i Zdrowia.

 

.

41

Załącznik nr 2

Powiatowe jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i straże

Powiatowe jednostki organizacyjne

1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,

2) Powiatowy Zarząd Dróg,

3) Szkoły ponadgimnazjalne:

- Liceum Ogólnokształcące w Kole;

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie;

- Zespół Szkół Technicznych w Kole;

- Zespół Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych w Kole;

- Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu;

4) Szkoły specjalne:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kole;

5) Bursa Szkolna w Kole,

6) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kole,

7) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole,

8) Dom Pomocy Społecznej w Kole ul. Poniatowskiego 21,

9) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole,

10) Powiatowy Urząd Pracy w Kole.

 

Powiatowe służby, inspekcje i straże

1) Komenda Powiatowa Policji w Kole,

2) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kole,

3) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kole,

4) Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kole,

5) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kole.

 

42 43

 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link
Archiwum wiadomości Kalendarz
Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem
Ostrzeżenie meteorologiczne - upały
Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem
Uwaga
Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem
Apel Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu
czytaj wszystkie »
N Pn Wt Śr Cz Pt Sob
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
  
  
Jak oceniasz naszą stronę ?
bardzo dobra
dobra
nie mam zdania
zła
Zobacz wyniki | Głosuj
  
  
  
  
  
  
 
on line: 3 odwiedzin: 988226
Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Powstało koło PTTK przy Kopalni Soli | Najstarszy Strażak | Środki zewnętrzne na realizację zadań w 2008 roku | Kwalifikacja wojskowa | strona głównaPodziękowanie dla KarolinyKwalifikacja Wosjkowa 2012 zakończonaUWAGA UWAGA UWAGA UWAGA UWAGADOZYNKI - DIECEZJALNO - POWIATOWO - GMINNEWielkopolskie Święto Mleka w Powiecie Kolskim
© 2008 - 2014 Koło. All rights reserved.